Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
57 results
Dutch Keywords: graven
Ik haw wolris heard dat reuzen de kanalen groeven mei heale preammen.
nl.verhalenbank.27144
De reuzen groeven froeger de kanalen mei heale bollepreammen.
nl.verhalenbank.27058
De reuzen ha hjir de fearten groeven. De groun moest der út. Dat dienen se mei skeppen, dat wienen heale preammen.
nl.verhalenbank.24319
De reuzen ha yn Fryslân de kanalen groeven; mei in pipegael-kroade rieden se de modder der út.
nl.verhalenbank.24138
Yn Fryslân binne de kanalen troch reuzen groeven.
nl.verhalenbank.23352
De reuzen groeven hjir yn Fryslân de kanalen. Se brûkten in heale pream as skeppe.
nl.verhalenbank.22047
Reuzen groeven froeger de kanalen. Se dienen dat mei hiel greate skeppen.
nl.verhalenbank.19552
Reuzen groeven rounom fearten. Dat dienen se mei in heale bollepream as skeppe.
nl.verhalenbank.17051
[...] Isser elders hier en daer/ in eenen hoeck/ een verlooren antquiteet over-gebleven/ dat heeft de Geestelickheyt mede naer Utrecht gesleept/ en daer pronckt men met die selvige/ even of Utrecht haer rechte Vader-landt ware. Haddde men de Drentse Reusen-Sepultuyren op wagens konnen packen/ en naer Utrecht konnen brengen/ gelijck als die S. Pieters...
nl.verhalenbank.44852
Dat de Romeynen de Landtschap Drenth gehouden hebben voor het rechte Vrieslandt, is manifest uyt het getuygenisse Taciti, in zijn Boeck van het Leven der Duytschen/ waer in hy verhaelt dat 'et geruchte liep/ dat in Vrieslandt de Herculis Columnæ noch souden in wesen zijn: doch hier door verstonden zy de groote Steen-hoopen/ met menighte gelegen in de...
nl.verhalenbank.44837
To Wergea hienen in pear reuzen oan 't slatten west. De iene pûste efkes út en gong tsjin 'e toer oan stean. Hy sei: "Ik haw in warge lea." Dat hearden guon en doe krige dat plak de namme fan Wargea.
nl.verhalenbank.31898
Twa reuzen groeven in feart. Dy woarde krûm. 'Kromme Knjillis' wurdt er neamd. De reuzen seagen achterom. "A, krom", sei de iene. Dat hearden guon. Doe ha se 't plak neamd, dêr't 'Kromme Knjillis' útkomt, Akkrum.
nl.verhalenbank.28619
Twa reuzen hienen de hiele dei drok oan 't graven west. Doe kommen se op in plak, dêr rêstten se even hwat út. De iene sei: "Ik haw in warge lea." Der wienen minsken dy hearden dat. En doe neamden se dat plak Wargea.
nl.verhalenbank.28528
It binne de reuzen , dy't alle wiken yn 'e Kompenije groeven ha. Sy brûkten leppen, dy wienen wol trije kear sa great as nou in leppe is. Mar dy reuzen groeven altyd foar de wyn del. Sy lieten har pet waeije en hwer't dy hinne waeide, dêr groeven se.
nl.verhalenbank.17349
It kanael tusken Warten en Wargea is troch twa reuzen groeven. Doe't er oan Wargea ta wie sei de iene: "Ik bin warch." Doe lei er syn earmen op 'e goate fan 'e tsjerke om út to pûsten. De lju dy't it hearden ha doe dat plak Wargea neamd.
nl.verhalenbank.17043
Twa reuzen groeven in kanael. De skeppen wienen heale preammen. Doe't se omseagen, fornommen se dat de feart net rjocht wie. It wienen Hollanders en de iene reus sei tsjin 'e oare: Ah - krom! It doarp dat der kom, hiet doe letter Akkrom.
nl.verhalenbank.16860
Reuzen hebben het Hoendiep gegraven. Ze gebruikten daarbij zulke grote schoppen, bijvoorbeeld pramen en bokken (vaartuigen). Daarbij ging het zo snel dat ze vergaten om te kijken en zodoende kwamen er regelmatig bochten in voor.
nl.verhalenbank.13508
Twee reuzen hadden zich voorgenomen den Rijn te graven. Na honderd jaar gewerkt te hebben, zonder een woord te wisselen, brak de een het stilzwijgen en zei tot zijn makker: ''het werk schiet goed op.'' De ander werd kwaad : ''ik wil niet langer met zoo'n babbelaar samenwerken,'' zei hij, ''die nauwelijks een eeuw voorbij kan laten gaan onder zijn mond te...
nl.verhalenbank.72548
Reuzen: Twee reuzen groeven vroeger de Maasbedding. Het waren zwijgzame kerels. Eén der mannen keek van zijn werk op, en zei: “Kiek ens, dao vluugt ein kraon!” De ander antwoordde niet. Een paar jaar werd er geen woord gewisseld. Toen zei de andere: “Ich gluif, det et gén kraon waas. Waas et gén èèngerst?” De eerste antwoordde: “Ich sjei d’r oet! De...
nl.verhalenbank.69416
Men weet in Brabant niet veel over de reuzen te vertellen, en dat is niet te verwonderen, want terwijl haast iedere stad in Vlaanderen zijn reuzen meedraagt in de feestelijke ommegang, is er in ons gewest maar één reuzenpaar: Janneken en Mieke, uit Bladel in de Acht Zaligheden, en die zijn nog eeuwenlang uit Brabant weg geweest. Een bepaalde sage bestaat...
nl.verhalenbank.46606
57