Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
353 results
Dutch Keywords: dood
De duivel van Aalst Een jonge soldaat was op weg naar Aalst, toen hij zag hoe een vrouw door struikrovers werd overvallen. Hij schoot haar te hulp en wist haar na een hevig gevecht te ontzetten. Daarna bracht hij de vrouw naar de stad en nam zijn intrek in de herberg tegenover het Begijnhof. Daar merkte hij pas dat zijn kleren doordrenkt waren met bloed....
nl.verhalenbank.9552
Yn 'e Broek wennen in pear mannen, dat wienen echte rare. "Wy jowe om 'e duvel niks", seinen se, en sa wie 't ek. Sy joegen suver nergens hwat om. Mar sy binne beide raer oan har ein kom. Sy hienen nei Burgumer merke ta west, elk mei in faem. Doe't se op 'e weromreis yn 'e Falom kommen, krigen se spul. De iene stuts de oare mei 't mes. Dat wie it wurk fan...
nl.verhalenbank.24362
As jy altyd yn 'e spegel seagen, dan soe de duvel jo de nekke omdraeije.
nl.verhalenbank.26933
In tsjoenster mat om 'e sawn jier op syn minst ien dea tsjoene, oars redt de duvel mei har.
nl.verhalenbank.22972
De duvel fan Earnewâld sei, as er stoar, dan woed er in baerch foar de kiste ha.
nl.verhalenbank.20325
Soms was er ’n krans in het kussen: dat betekende onheil en dood.
nl.verhalenbank.47548
Zwaart. Alles wat zwaart was, mos dood. Dat wil zegn, pasgeboorn jonge katn en honden; zai harn ja wat mit duvel te moakn en zoln ongeluk brengen. As dr toch nog zwaarde daiern overbleevn, den was t zaok, da-je ze nait teegn kwamen. Op zo’n dag mozzen ie op kwoad reekn.
nl.verhalenbank.46302
Bouke Bûnthountsje en Jehannes Tsiisrinder wienen allebeide frijmetselders. Se hienen noait jildgebrek. As jo by de frijmetselders binne, dan ha jo de kâns dat jo gau dea geane. Hwant fan 'e frijmetselers mat der elk jier ien dea. Dy wurdt formoarde troch de duvel. Dy draeit him de nekke om. Ien dy't frijmetselder is mat dat altyd bliuwe.
nl.verhalenbank.38592
Fan 'e frijmitselers moest der om 'e sawn jier ien dea. Hja hienen har forkocht oan 'e duvel. Hja koenen der noait wer by wei. Yn Snits stiet sa'n gebou.
nl.verhalenbank.38016
Frijmitselers geane op in nuvere wize dea. Hja binne yn 'e macht fan 'e duvel. Ien is ris dea rekke doe siet er op 'e stoel mei de nekke omdraeid. Frijmitselers rintenierje altyd.
nl.verhalenbank.37448
Frijmitselers ha altyd jild. Hja hingje de lege ponge mar op, de oare moarns is er wer fol. Dêr soarget de duvel foar. Om 'e sawn jier mat der ien dea, dat wurdt fan tofoaren ôfpraet.
nl.verhalenbank.37377
Frijmitselers binne kûgelfrij. Dy binne oan 'e duvel forkocht en ha noait forlet fan jild. Mar sy stjerre in rare dea.
nl.verhalenbank.36207
Frijmitselers wienen kûgelfrij. Hja hienen in forboun mei de duvel en hienen dêrtroch noait forlet fan jild. Dy't ienkear lid wie koe der net wer by wei. Om de safolle jier moast der ien fan har dea. Der woarde om lotte hwa't him formoardzje moest.
nl.verhalenbank.36115
Ik haw in man kend, dy siet ris in kear yn 'e kroech, doe sei er: "Ik bin foar net in duvel bang." Mar 't is net likefolle hwat in minske seit. Underweis by Quatrebras pakt him in auto. Hy wie fuort dea.
nl.verhalenbank.35929
Stammerige Harm wie ek in tsjoenster. Dy hie in wikseldaelder. Se seinen wol dat er frijmitselder wie. De frijmitselders binne forkocht oan 'e duvel. Om 'e sawn jier mat der ien fan har stjerre. Dy't ienkear by de frijmitselders is, mat der by bliuwe. De duvel lit noait wer los hwat er yn 'e kloeren hat.
nl.verhalenbank.33681
Douwe Bylsma to Harkema hie in buchel. Hy hat him by syn leven oan 'e duvel forkocht. Dan koenen de dokters letter mei de buchel dwaen krekt hwat se woenen. Hy hie in winkeltsje. Soms gong er op 'e toanbank lizzen op 'e buchel. Dan draeide er as in top yn 'e rounte op dat bucheltsje.
nl.verhalenbank.33093
Dikke Anders fan 'e Rotfalle hie in buchel. Hy hie himsels by 't leven forkocht. Doe't er stoar kommen de hantlangers fan 'e kweade om him op to heljen. Syn wiif Marij bitellen se it bidrach en sy seinen: "Segen mei 't jild." "Segen mei Anders", sei Marij.
nl.verhalenbank.32812
Foar it Jan Koartslân wienen se ek altyd hwat skruten. Dêr hat in man him ophinge en sy sizze ek wol dat de duvel him dêr de holle omdraeid hat.
nl.verhalenbank.32809
Frijmitselders sieten ûnder diktatuer fan 'e kweade. Dy't it ienkear wie siet der oan fêst. In frijmitselder hat net in eigen wil. Guon matte it paed romje. Dat wiist it lot út.
nl.verhalenbank.32290
Sipke Alberts fan de Pein seach ris yn Fryslân, tichte by Surhústerfean, trije man njonken elkoar op 'e wei rinnen. De middelste foel samar ynienen dea del. Dat wie de duvel, dy't dat dien hie, sei Sipke.
nl.verhalenbank.31920
391