Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
451 results
Dutch Keywords: betoveren
Njonken ús wenne in frou dy gong foar in tsjoenster troch. Hja wist dat sels wol. Mar wy leauden der net oan. Se seinen dat se de bern bitsjoende en krânsen yn 'e kessens tsjoene koe. Hja ried op in biezemstôk troch de loft en koe har foroarje yn in kat. Wie der ien bitsjoend, dan reizgen se nei de duvelbander ta. Dat wie almeast Sierd Schaafsma fan...
nl.verhalenbank.32036
Yn Boarnburgum wenne in âld-minske, dat wie Knjillis Auk. Dat wie in tsjoenster. Auk koe har foroarje yn in swarte kat. Dy kat kaem to spûkjen by oare minsken. De minsken wienen bang foar har. Hja hat wol gauris ien bitsjoend. Dan krigen de minsken krânsen yn 'e kessens. Dan gongen se nei de duvelbander ta. Gauris wie dat Greate Wopke fan Kûkherne. De...
nl.verhalenbank.29496
As de karn niet af kon komme, een hand zout d'r in!
nl.verhalenbank.70722
Vroeger liep hier in Polsbroek en contreie een ouwe bedelares en daarvan wier gezegd, as ze niks kreeg, dan veroorzaakte ze bevoorbeeld dat de karn betoverd was.
nl.verhalenbank.70460
Alde Jehannes' Wyts wenne op 'e Houtigehage. It wie in tsjoenster. Guon ha har ris oer de wyk fleanen sjoen. Ien fan har dochters hie in famke. Dat famke is troch har bitsjoend woarn.
nl.verhalenbank.24261
De katten hâlde soms midden op in stik lân in forgadering. Dan wurdt der bisprutsen hwat se mei de minsken úthelje sille en hwa't se bitsjoene sille. Men kin har dan skoan gûlen hearre, wurdt der sein.
nl.verhalenbank.22850
Dat werd wel gezegd: die kat is betoverd.
nl.verhalenbank.125792
Ja, daar had je ook een verhaal van. D'r was een boer en daar wou de karn niet af. De karn was betoverd. Toen de gloeiende pook d'r in. Ze hoorde een vreselijk geschreeuw. Toen was de karn af.
nl.verhalenbank.72807
M'n moeder kon op een dag de karn niet afkrijge. De karn was betoverd. Toen heb ze d'r heet water in gegooid en toen kwam die wel af.
nl.verhalenbank.72695
Ja, toverhekse, die had je vroeger. De kindere werde d'r van weggehouwe. Ze zorgde d'r voor dat de karn betoverd was. En hele slechte kaas, dat ze dan maakte, as d'r dergelijke mense in de buurt ware. Allemaal brokke. Je kon ze nog niet voor de honde gooie. Zukke mense ben gevaarlijk, vooral bij zuivel en vlees.
nl.verhalenbank.70470
Se seinen altyd, in tsjoenster koe har yn in kat foroarje. As se froeger wite woenen as in siik bern bitsjoend wie, ûndersochten se it kessen. Founen se dêr krânsen yn, dan wie 't bern bitsjoend. Der woarde dan om socht hwa't de tsjoenster wie. De krâns(en) woarde(n) forbrând. Se dienen faek duveldrek ûnder 'e drompels. Dy't it bern bitsjoend hie koe dan...
nl.verhalenbank.32677
Yn 'e wurkforskaffing fortelde ien my, dat dêr wenne by harren in tsjoenster, dy foroare har samar yn in kat. Hja hie by harren thús froeger in bern bitsjoend. Doe hie syn heit duveldrek ûnder 'e drompel dien, doe koe se net mear by har yn 'e hûs komme.
nl.verhalenbank.31972
Gerrit van der Kooi wenne to Burgumerheide, hy wie reiddekker. Hja hienen by har faek krânsen yn 'e kessens. Dêr krige Gerrit syn nocht fan. Hy sei: "As ik de tsjoenster treffe kin, dan sjit ik har hartstikke dea." Hy koe goed sjitte. Op in kear wie der in fremde kat op it hûs. Gerrit krige it gewear en skeat mei hagel op dy kat. Hy rekke him goed. Letter...
nl.verhalenbank.30955
Myn frou en ik wienen op in snein-to-joun nei har heit en dy ta. De suster fan myn frou har twadde mem lei dêr siik op bêd. Dêr wie in fremde kat yn 'e hûs. Poeke, poeke, sei myn frou har twadde mem, mar de kat forroerde him net. Dy bleau sitten dêr't er siet. Doe jage ik dy kat fuort. Dy kat, dat wie de tsjoenster. Dy hie it sike minske bitsjoend.
nl.verhalenbank.30374
Hjir wenne in frou, dy haw ik goed kend. Dat wie in tsjoenster. Dat minske bitsjoende de bern. Hja tsjoende krânsen yn it kessen dêr't it bern mei de holle op lei. Dêr koe men oan wite dat it bern bitsjoend wie. As hja der op út wie, lei har pânse op bêd. Hja fleach ek wol.
nl.verhalenbank.29715
Yn Feanwâldsterwâl hat in tsjoenster ien deatsjoend. Der wienen guon ûnder dy tsjoensters, dy koenen fleane op in biezemstok. De lju leinen duveldrek ûnder 'e drompel, dêr kaem in tsjoenster net oer. Om 'e sawn jier moest in tsjoenster op syn minst ien deameitsje, oars moest hja sels stjerre.
nl.verhalenbank.29662
Alde Frânse Hinke út 'e Rottefalle wie in duvelbander. Mar sy koe ek tsjoene, seinen de minsken. Se roan mei de bolkoer, mar de minsken woenen har net yn 'e hûs ha. Hja bitsjoende de bern. Dy hienen dan krânsen yn 'e kessens. Hja fleach op in biezemstok troch de loft.
nl.verhalenbank.29617
Op Feansterheide wenne Sander Hoeksma. Dy syn wiif wie siik. Doe kom der de nachts in swarte kat yn 'e hûs. Sander der ôf. Dy skeat dy kat. De oare deis hie âlde Rykele Myt in eech der út. Hja hie mar ien eech mear. It wie sa dúdlik as hwat. Rikele Myt wie in tsjoenster. Dy hie har yn in kat foroare en Sander hie har it each útsketten.
nl.verhalenbank.24559
Hier was in tsjoenster die feranderde hoar in een kat. Se kwam als een kat veur 't fenster. Hendrik van der Molen die had een seun, die was troud met ien uut Almelo. Doe worde sij niet goed. Se worde sikelik. Doe kreeg se setten. 't Werd minder. Hoar kerel sat in Almelo te mollefangen. Hij kreeg bericht dat syn frou min was. Hy moest thuus koomn. Ze...
nl.verhalenbank.24392
Sibe Swaen fan 'e Harkema wie in tsjoenster. Hja hat ien fan Freark-om syn bern bitsjoend. Doe is Frearkom oer iis nei Kûkherne tagong dêr't greate Wopke wenne. Fan Wopke krige er in fleske mei drank foar it bern. Wopke warskôge Freark-om en sei: "Tink der om, dat se jo net oanfalle ûnderweis, hwant der binne guon dy ha it op it drankje forsjoen." Doe't...
nl.verhalenbank.20377
508