Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
269 results
Dutch Keywords: bang
As bargen siik waerden dienen de boeren faek duveldrek yn 'e trôch. Sa wie der yn Ryptsjerkster Nijlân ek in boer dy't dat die, mar dat hie gjin resultaet. Doe gong er hinne en spikere de bibel oan 'e trôch fêst. "As er foar syn eigen drek gjin ôfkear hat, dan sil er dochs wòl bang wêze foar de bibel", sei de boer.
nl.verhalenbank.31659
As guon it raer opseinen en biwearden dat se foar gjin duvel bang wienen, woarden se soms troch de duvel smiten.
nl.verhalenbank.36924
Yn 'e buert fan 'e Saiterplaets spoeke de duvel fan Earnewâld. Dy sweefde samar oer de Krúswetters hinne. Dat gebeurde op jountiid. Dan wienen de minsken dêr deabinaud.
nl.verhalenbank.23638
As in minske bang wurdt, dan sit him dat yn 'e duvel. Hwant de duvel giet as in 'briesende leeuw'.
nl.verhalenbank.20034
Ik had een ome, die ging de Vlist uit, die zag wat. D'r zat iets langs de dijk. Dat heb die me druk zat verteld. 't Was geen mens, 't was geen dier, hij doch dat 't de duvel was. 't Zat langs de kant van de dijk.
nl.verhalenbank.72661
Soms staan paard en koe stijf. Dan moet men bidden en het geneest.
nl.verhalenbank.47629
[...] Op zolder bijvoorbeeld was het ook zo. Bij mijn grootouders mocht je ook niet op zolder komen. Daar hadden ze wat staan. Wat daar stond weet ik dus ook niet. Maar daar zat...de boze heks zat op de zolder en zo. Dat mocht niet als het ware. [...] De boeman en de duivel ook wel.
nl.verhalenbank.44497
Een vroegere buurman was bang uitgevallen. Daarom zag hij in 't donker van alles. Zo komt hij eens thuis met het zweet op zijn gezicht van 't harde lopen. "Wat is 't er?" vraagt zijn vrouw. "O. hoi zit mie noa, de duvel." Hij schiet zo in de bedstee. "Kiek," zei hij "doar zit he, op de bedplaanke, wat is 'e zwaart."
nl.verhalenbank.43312
Bontsje Keke fan 'e Westerein hat froeger in hiele raren west. Hy flokte alles ûnderstoboven en wie foar gjin duvel bang, sei er. Op in kear is er, doe't er nei hûs ta soe, troch de duvel ûnderweis yn 'e feart smiten.
nl.verhalenbank.38403
Wienen guon yn 'e Westerein bang dat de duvel har krije soe, dan seinen se njoggen kearen achter elkoar: "Fuort, âlde duvel, dû krigest my net." Dan koe de duvel har net krije.
nl.verhalenbank.38170
Der hat yn 'e Harkema in keardel wenne dy wie nergens bang foar. "Ik bin foar gjin duvel bang", sei er. Doe moest er op in kear de Skoltepaden lâns. Dêr stie de duvel op in houtsje. Dy hat him opkrige en in hiel ein fuortsmiten.
nl.verhalenbank.37317
Trije jonges fan in jier of fyftsjin kamen ris thús fleanen. Hja wienen alhiel forslein. Hja hienen op 'e Ikkers in kroade sjoen dy kaem út himsels op har ta. En dêr siet in lyts mantsje yn. Dat wie de duvel. En dy hie hiel bot flokt en ketterminte.
nl.verhalenbank.37316
Fan Jistrum nei Skûlenboarch, oan 'e Keale wei, der roan ris ien op 'e lette joun, dy kaem út 'e kroech to Skûlenboarch wei. Hy hie dêr yn dy kroech sein: "Ik bin foar gjin duvel bang", en doe waerd er even letter, ûnderweis sa bot hinne en wer smiten, dat hy wie mear dea as levend, doe't er yn Jistrum oankaem.
nl.verhalenbank.36497
Ik haw in man kend, dy siet ris in kear yn 'e kroech, doe sei er: "Ik bin foar net in duvel bang." Mar 't is net likefolle hwat in minske seit. Underweis by Quatrebras pakt him in auto. Hy wie fuort dea.
nl.verhalenbank.35929
Het zien van de duivelskoets brengt ongeluk mee Veel mensen hebben in Stramproy de duivelskoets gezien. Dat was een koets van vuur en daar zat dan de duivel in, die naar een heksenvergadering of zo iets moest, en de mensen waren altijd bang als ze die koets gezien hadden, want gewoonlijk gebeurde er met hen in de volgende dagen iets onprettigs.
nl.verhalenbank.35785
Te Leiden wordt verteld dat een student zich voor de grap als duivel verkleedde om anderen bang te maken. Maar toen verscheen de duivel zelf en smeet den spotter tegen den muur zoodat de stukken vleesch daar tegenaan bleven zitten. (De vertelster, eene hospita, meende dat het waar gebeurd was.)
nl.verhalenbank.35015
As we ondeugens waren froeger, seiden se: Pas op hoor, Hantsje Pik stiet op 'e hoeke.
nl.verhalenbank.32622
Hjir op 'e heide wenne ek in tsjoenster. As dy yn 'e hûs kaem ergens dan wienen se bang dat se de bern bitsjoende. Hja brûkten duveldrek tsjin 'e tsjoenderij.
nl.verhalenbank.31796
Yn duveldrek skûlet blykber in aparte kracht. As ien duveldrek by him hat geane de hounen altyd op 'e loop. Dy wurde dan bang.
nl.verhalenbank.31495
It is yn Feanwâldsterwâl gebeurd dat ien, dy't út 'e kroech kaem en sein hie dat er net bang wie foar de duvel, ûnderweis in ein fuortsmiten woarde.
nl.verhalenbank.29673
291